Lover for Botnekilen Båtlag. (Godkjent på årsmøtet 2009 og 2010 med endringer)  

 

                                       § 1 Formål

Botnekilen Båtlag har til formål å arbeide for ordnede forhold vedrørende småbåtplasser i Botnekilen Båtlags område, og leie disse ut til sine medlemmer. Ledige båtplasser kan også leies ut til andre som ikke er medlemmer av båtlaget. Hver enkel leietager må godkjennes av båtlagets styre. Det økonomiske resultatet av virksomheten skal brukes til å utvikle og vedlikeholde båtlagets båthavn / brygger.

 

                                              § 2 Styret

Botnekilen Båtlag ledes av et styre bestående av leder, sekretær, havneleder, styremedlem og kasserer. Det oppnevnes også et varastyremedlem som kan møte  på styremøter, men uten å ha stemmerett. Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar båtlagets økonomi og dens tarv for øvrig, sammenkaller til møter og fremlegger for det ordinære  årsmøte beretning over båtlagets virksomhet, samt revidert regnskap. Styremøter sammenkalles av leder så ofte et eller flere styremedlemmer finner det påkrevet. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.

            

                                               § 3 Medlemskap

Ved søknad om medlemskap  skal det benyttes båtlagets trykte skjema. Styret behandler søknaden og avgjør om medlemskap kan tildeles, etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet.  For å bli medlem må du bo eller ha feriested innenfor et gitt geografisk område. Området er beskrevet i eget vedtak.

 

                                             § 4 Årsmøte

Det ordinære årsmøtet, som er båtlagets høyeste myndighet, avholdes innen utgangen av juli måned hvert år. Innkalling med dagsorden, årsberetning, regnskap og eventuelle inkomne forslag sendes til alle medlemmer med minst 30dagers varsel. Alle forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret skriftlig (brevsform eller over internett) minst 14 dager før årsmøtet. 

 

                                            

                                               § 5 Valg

Årsmøtet velger leder, sekretær, havneleder,  kasserer og 1 styremedlem med varamedlem, 2 revisorer og komiteer og tillitsmenn av interesse for båtlaget. Leder velges for 1 år av gangen, de øvrige styremedlemmer for 2 år av gangen, slik at disse trer ut vekselsvis 2 og 2. Varamedlemmer, revisorer og andre for 1 år av gangen.  Hvert medlem har 1 stemme. Hvis en stemmeberettig ikke kan møte på årsmøtet kan hun / han gi sin stemme ved fullmakt.

 

 

                                              § 6 Lovendring

Ved alminnelig valg og beslutninger gjelder simpelt flertall, i tillfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Forslag til endring av lovene må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

 

                                              § 7 Båthavn / Brygger

Lover og regler for båthavn / brygger finnes på eget skriv med overoppsyn av fungerende havneleder.

 

 

                                               § 8 Kontingent

Hvis båtplassen ikke skal brukes av innehaverens egen båt, må det gis beskjed til havneleder innen 1. april slik at plassen kan leies ut  til andre. Betalt kontingentfor året gir full disponering av båtplassen. Plassen kan utleies til andre med samtykke av plassleier.  Forfallsdato for betaling av kontingent og eventuelle avgifter er 20. april.

Kontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av årsmøtet, og må være betalt innen oppgitt forfallsdato.  Medlemmer eller andre leietakere som etter 1 purring ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor båtlaget mister plassrett etter vedtak i styret. Medlemmet mister i tillegg sitt medlemskap. Eksklusjon kan også iverksettes ved brudd på båtlagets øvrige reglement. Eksklusjonsforslag må fremmes for årsmøtet og avgjøres der ved simpelt flertall.

 

 

                                             

                                           § 9 Oppløsning

 

Forslag til oppløsning av båtlaget behandles som forslag til lovendring. Forslaget kan bare behandles hvis 2/3 av medlemmene er tilstede. I tilfelle båtlagets oppløsning tar det avsluttende årsmøtet avgjørelse om anvendelse av båtlagets midler.